/ 3 نظر / 11 بازدید
انسان

بسیار زیباس[دست][دست]

eli

فاصله میان بنده و بی توجهی او به خداوند صلات است.