جملاتی زیبا از آندره ژید

آرزو مکن که خدار ا در جایی جز همه جا بیابی . هر مخلوقی نشانی از خداست و

هیچ مخلوقی او را هویدا نمی سازد. هماندم که مخلوقی نظر ما را به خویشتن منحصر کند

ما را از خدا بر می گرداند. خداوند همان است که پیش روی ماست.

 

تنها خداست که نمی توان در انتظارش بود.

در انتظار خدا بودن یعنی درنیافته باشی که خدا را پیش از این داشته ای ،

خدا را از خوشبختی جدا مدان و همه ی خوشبختی خود را در یک دم جای ده.

/ 0 نظر / 9 بازدید