آدم ها می آیند ...

آدم ها می آیند ...

زندگی میکنند ...

می میرند و می روند ...

اما فاجعه زندگی تو

آن هنگام آغاز می شود که آدمی می میرد

...اما نمی رود !.!.!

می ماند ...

نبودنش دربودن تو چنان ته نشین می شود

که تو می میری ...

درحالی که زنده ای !.!.!

و او زنده می شود ...

در حالی که مرده است!.!.!

 

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
خشایار

دلخوش ازآنیم که حج می رویم/غافل از آنیم که کج می رویم/کعبه به دیدار خدا می رویم/اوکه همین جاست کجا می رویم؟/حج بخدا جز دل پاک نیست/شستن غم از دل غمناک نیست/دین که به تسبیح سر و ریش نیست/هرکه علی گفت که درویش نیست/صبح همه صبح درپی مکروفریب/شب همه شب گریه و امن یجیب