مناجات زیبای شهید چمران:

آنانکه به من بدی کردند   مرا هوشیار کردند

آنانکه به من انتقاد کردند  به من راه و رسم زندگی آموختند

آنانکه به من بی اعتنایی کردند  به من صبر و بردباری آموختند

آنانکه به من خوبی کردند به من مهر و وفا آموختند

پس خدایا :

همه اینان که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند خیر و نیکی دنیا و آخرت عطا کن.

/ 0 نظر / 11 بازدید